Piada de Japonês: Japoneses Famosos

Japoneses famosos:

Assassino: Okimataro Atiro

Pobre: Tamisho Paburo

Rico: Takanota Nakasaka

Mágico: Tiragato Dakasaka

Louco: Shutakoko Nakara

Inteligente: Kikuka Bakana

Veterinário: Kuragato Nakasa

Valente: Tebato Nakara

Acidentado: Massaro Miamoto

Ladrão: Sumiu Kotutu

Agredido: Mishutaru Nossaku

Médico: Hidoe Eukuro

Porco: Sokaga Nakama

Bicha: Hideo Nomato

Travesti: Sokome Kudemasho

Corno: Komeru Miamada

Bem Dotado: Kazu Haru

Fonte: OraPois.com.br

Deixe uma resposta